Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Scubarepair BVBA, ook handelend onder de naam Scuba United Diveshop

Corbeillestraat 86-88, 2235 Westmeerbeek, België

[email protected]

+32 495 18 22 77

BTW BE0670846951

RPR Heist op den Berg of Mechelen

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Scubarepair BVBA zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Scubarepair BVBA zijn vrijblijvend en Scubarepair BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Scubarepair BVBA. Scubarepair BVBA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Scubarepair BVBA dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf aan de verzending of onder rembours, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden d.m.v. vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.

3.4 Bij betaling met credit card zal het bedrag op het moment van de transactie direct in rekening worden gebracht.

3.5 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Scubarepair BVBA.

3.6 De content is door Scubarepair BVBA met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ook is Scubarepair BVBA niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 

Artikel 4. Levering

 

4.1 De door Scubarepair BVBA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.       

4.3 Wettelijk heeft u recht op een zichtermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u het product zonder opgaaf van reden retourneren.

4.4 Bij levering van de producten heeft Scubarepair BVBA uw pakket met de grootst mogelijk zorg ingepakt. Mocht het pakket enigszins beschadigd, niet volledig gesloten zijn dient u het pakket niet te accepteren, of een aantekening te laten maken dat uw pakket is beschadigd. Scubarepair BVBA neemt geen verantwoordelijkheid voor ontbrekende producten bij een niet volledig gesloten pakket.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Scubarepair BVBA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Scubarepair BVBA geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Scubarepair BVBA garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Scubarepair BVBA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Scubarepair BVBA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Scubarepair BVBA te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie

 

8.1 Indien Scubarepair BVBA producten aan de afnemer levert, is Scubarepair BVBA nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Scubarepair BVBA ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten in overeenstemming met de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Scubarepair BVBA na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Scubarepair BVBA in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

 

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Scubarepair BVBA, dan wel tussen Scubarepair BVBA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Scubarepair BVBA, is Scubarepair BVBA niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Scubarepair BVBA.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Scubarepair BVBA ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat bedrijfsnaam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Scubarepair BVBA kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

 

11.1 Indien u aan Scubarepair BVBA schriftelijk opgave doet van een adres, is Scubarepair BVBA gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Scubarepair BVBA schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Scubarepair BVBA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Scubarepair BVBA deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Scubarepair BVBA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Scubarepair BVBA vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Scubarepair BVBA is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
 
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
 
Aan Scubarepair BVBA, Corbeillestraat 86-88, 2235 Westmeerbeek, België, [email protected]:
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
 
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
 
Handtekening van consument(en):
Datum :
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »